VÝUKA ČTENÍ

ZNÁME Z 1. TŘÍDY

1. PŘEDČTENÁŘSKÉ OBDOBÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Čtení je velice důležitým činitelem ve vývoji dítěte. Poslech příběhů a pohádek rozvíjí dětské vnímání, fantazii a empatii dítěte. Díky těmto činnostem se obohacuje slovní zásoba, fantazie a sociální dovednosti dítěte. Nasloucháním mluvnímu vzoru se budují základy pro vlastní výslovnost, slovní zásobu i artikulaci...

V čem čtení dětem pomáhá

 • Posiluje vzájemné pouto mezi dítětem a rodičem, ideální je aby se zapojili oba rodiče.
 • V batolecím věku je to i skvělý zdroj zábavy, hry, ale i zklidnění.
 • Pro předškolní děti je společné čtení velmi důležité, dosahují pak lepších výsledků při čtení ve škole.
 • Čtením knih se rozvíjí abstraktní myšlení, logika, rozeznává se příčina důsledek, vysuzuje se pokračování příběhu, jeho závěr apod.
 • Dítě se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti i artikulaci.
 • Dítě se učí rozlišovat mezi hláskami, slovy a větami, obohacuje si svoji slovní zásobu.
 • Dítě zjišťuje, že kniha se dělí na stránky, texty, odstavce, slova, slabiky a písmena.
 • Čtení podporuje zvědavost a přemýšlivost dětí, ty se pak méně ve škole bojí čtení i ostatního učení.
 • Čtení pomáhá rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti dítěte, koncentraci, disciplínu a děti uklidňuje.
 • Je příjemným uspávacím rituálem.
 • Bez nadsázky lze říci, že nikdy není dost brzy na to, začít dětem číst.

 

2. PŘEDČTENÁŘSKÉ OBDOBÍ VE ŠKOLNÍM VĚKU

- nácvik orientace v řádcích a sloupcích (čtení obrázků - od prvního řádku zleva doprava)

- rozlišení hlásek, slabik, slov

- určování hlásek na začátku, uprostřed či na konci slova

- dělení slov na slabiky, určování počtu i délky slabiky

 

3. ČTENÁŘSKÉ OBDOBÍ VE ŠKOLNÍM VĚKU

 • čtení písmen (M, L, S, P, A, E, I, O, U)
 • čtení slabik  (MA, ME, MI, MO, MU, LA....)

    Nácvik čtení slabik

        1. v duchu si děti složí písmena do slabiky (např. u slabiky la proběhne v duchu následující:

           l + a = la); děti by neměly při tom písmena nahlas říkat, šeptat ani pohybovat rty

        2. pak nahlas děti přečtou slabiku jako celek

        3. postupem času dojde k automatizaci čtení slabik

 • čtení slov

    Nácvik čtení slov

        - děti se učí číst slova po jednotlivých slabikách
        - slabiky si např. vyznačujeme „miskami“ pod slovy nebo označujeme barvami -

          dětem při čtení pomáhají např. 

 málo 

 (_)(_)

Ema

(_)(_)

meleme

(_)(_)(_)

 

 

 

        - děti přečtou nejprve první slabiku, následuje pauza a po ní přečtou druhou a posléze případnou

          další slabiku

        - děti čtou nahlas po slabikách takto: má-lo    E-ma     me-le-me

        - čtení jednoslabičných slov ze tří písmen např. slovo:

lom

(__)

        - dítě čte nejprve slabiku lo, ke které pak přidá písmeno m, čtení pak vypadá takto: lo-m

        - postupně se doba mezi přečtením jednotlivých slabik ve slově bude zkracovat a čtení bude

          plynulejší

 

BUDEME TRÉNOVAT V 2. TŘÍDĚ

 • hlasité čtení vět v tempu s potřebnou intonací 

 - trénujeme pravidelným hlasitým čtením (každý den 10 minut doma i ve škole)

 • tiché čtení s porozuměním

- trénujeme ve škole (čtecí pracovní listy s úkoly) i doma - 5 minut po hlasitém čtení čtení tiché, rodič si otázkami zjistí porozumění tichému čtení. Víme, co čteme, rozumíme napsaným myšlenkám. Nerozumíme-li textu, vrátíme se o kousek zpět a čteme ještě jednou.

 • čtení správné

- čteme slova přesně tak, jak jsou napsaná, bez chyb. Když uděláme chybu, opravíme ji.

 • čtení plynulé

- čteme slova najednou, bez přerušování. Pokud se nám to ještě nedaří, čteme raději pomaleji.

 • čtení s radostí

- máme radost z toho, že díky písmenům poznáváme svět kolem sebe. Netrápíme se tím, když nás nějaká knížka nezaujme a vybereme si nějakou, která nás bude opravdu bavit.

 

 

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ

Zapojíme se do projektu www.ctenipomaha.cz - rodiče žáka zaregistrují (zdarma) a společně vyberou ze seznamu knihu, kterou si přečtou. Po přečtení knihy se na stránky přihlásí a zodpoví otázky o knize. Za správné odpovědi obdržíte obnos 50,- Kč, který můžete věnovat na charitativní akci, kterou si z nabídek sami vyberete.  Čtete a zároveň víte, že jste tím užiteční pro jiné. :)

 

 

DŮLEŽITÉ JE ČÍST VE ŠKOLE I DOMA KAŽDÝ DEN!