DysKom - ČJ

Výukový program pro děti se specifickými potřebami v ČJ. 

Program nabízí čtyři základní oblasti podpory:

1.      ORIENTACE - rozvíjí se orientace: pravo-levá, prostorová, v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.

2.      ČTENÍ - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků.  Část "Čtení" je členěna do pěti na sebe navazujících oddílů: písmena–slabiky–slova-věty-texty. Každý oddíl je však dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

3.      CVIČENÍ a SLOVNÍ DRUHY rozvíjení gramatické,  obsahové  stránky  jazyka a  fonemického  uvědomění se zaměřením na jazykové  dovednosti, které jsou náplní vzdělávacích programů na l.stupni ZŠ či programů pro speciální školy. Tato část obsahuje: opisování slov i vět, doplňování háčků a čárek, cvičení zaměřené na procvičování hranic slov, doplňování párových hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých hláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen a v příčestí činném (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní předložek s, z a předpon s-, z-, vz-, určování slovních druhů, vyhledávání podmětu a přísudku.

4.      ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ a ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ či speciálních škol. Tato část představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury na pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace. Cvičení jsou určena dětem jak předškolního věku, tak i dětem, které navštěvují 1. až 9. ročník ZŠ.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU ZDE.