OTÁZKY A ODPOVĚDI Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

ne 19. listopadu CO SE MI HONÍ HLAVOU PO RODIČOVSKÉ SCHŮZCE

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

pravidelně každý den písemný úkol + příprava aktovky + domácí čtení 10 - 15 min nahlas s kontrolou dospělé osoby

- dohlédnu více na to, aby děti nepsaly domácí úkoly ve škole o přestávkách nebo v družině - domácí úkol se má opravdu vypracovat doma.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

- pokud mám sice práci hodnocenou 1, ale vyskytly se chyby - procvičuji i doma, aby se chyby příště neopakovaly.

Pokud totiž nebudu procvičovat, tak se chyby navýší a zhorší se známky. 

Také ve škole píšeme sloupečky na známky VŠICHNI a nejenom ti, kterým se zatím učivo nedaří.

Ve škole je autorita PANÍ UČITELKA, doma je autorita RODIČ. 

 

OBSAH UČIVA: 

- jedeme podle plánu schváleného vedením školy a sestaveného podle používaných učebnic

- NELZE SROVNÁVAT PRÁCI A TEMPO TŘEŤÁKA A PÁŤÁKA!

  Ano, páťáci zvládají v hodinách více práce, ale jsou o dva roky starší než my!

 Pokud už jsou v pracovních sešitech o x stran dále než my, může to být také tím, že mají pracovní sešity na celý rok např do M dva a my jednom jeden. :)

 

MÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ - jsou v souladu s klasifikačním řádem školy:

  • Diktát, sloupečky, doplňovačky

0 – 1 chyba ………. 1

2 – 3 chyby ………. 2

4 – 6 chyb …………3

7 – 9 chyb ………… 4

10 a více chyb ……... 5

(čárka a háček nad slovem – půl chyby)

  • Opisy a přepisy v písance: 1. známka: stejné jako diktát a mluvnická cvičení

                                                      2. známka: úprava (správné tvary písmen, sklon, úhlednost)

  • Čtení: plynulost a správnost čtení, porozumění a reprodukce čteného textu. Porozumění textu je prvořadé. Při hodnocení hlasitého čtení neporovnávám žáky mezi sebou, ale hodnotím pokrok, kterého dosáhl každý jednotlivý žák individuálně.

1 - plynulé a správné čtení, čte větu jako celek bez chyb, správné čtení konců vět (tečka, otazník, vykřičník) a čárky ve větě

2 – plynulé a správné čtení s menším počtem chyb

3 – plynulé čtení, kde již převažuje více chyb, nerespektuje interpunkční znaménka v textu nebo výrazně pomalé čtení bez chyb nebo s chybami

4 – čtení věty po jednotlivých slovech (nečte větu jako celek), vymýšlí si slova, která v textu nejsou

5 – velmi pomalé čtení po hláskách s velkým množstvím chyb, čte vymyšlená slova

  • Sloh, komunikace: hodnotím bohatost slovní zásoby, správnou formulaci vět, tvoření výstižných a pěkných vět, samostatnost.

  • Čtvrtletní a pololetní písemné práce: hodnoceny bodovým ziskem, který je převeden na známku pomocí tabulky:

100 – 90%

1

89 – 70%

2

69 – 40%

3

39 – 20%

4

19 – 0%

5

 

Např. pokud je ve čtvrtletní či pololetní  písemné práci 90 pravopisných jevů,  tak bude klasifikace podle výše uvedené tabulky takováto: 

1 - do mínus 10 bodů

2 - do mínus 30 bodů

3 - do mínus 60 bodů

4 - do mínus 80 bodů

Pokud bude v písemné práci pouze 30 pravopisných jevů, bude klasifikace podle tytéž tabulky vypadat takto: :

1 - do mínus  4 bodů

2 - do mínus 12 bodů

3 - do mínus 24 bodů

4 - do mínus 32 bodů