Testování SCIO

TESTOVÁNÍ SCIO 

Testy zjišťují úroveň studijních předpokladů a znalosti dětí v českém jazyce, matematice, prvouce, AJ.

Testování umožní nám učitelům snáze poznat slabé a silné stránky třídy i jednotlivých žáků.

Skóre se počítá tak, že za každou správnou odpověď se přičte 1 bod a za špatnou odpověď se odečte 1/(n-1) bodu, kde n je počet možných odpovědí na danou otázku. (Např. při čtyřech možných odpovědích se za špatně zodpovězenou otázku odečte 1/3.) Nezodpovězené otázky nemají na výši skóre žádný vliv. Skóre tedy může být i záporné a nemůže být vyšší než je počet otázek.

Maximální možné skóre u každého testu je tedy dáno počtem otázek v daném testu, tj.

  • v testu z matematiky je to 18 bodů
  • v testu z českého jazyka 18 bodů
  • v testu z prvouky 18 bodů
  • v testu z aj 18 bodů
  •  Percentil udává, kolik procent studentů, kteří se zúčastnili v roce 2018 Národních srovnávacích zkoušek, mělo horší skóre než vy. Tedy čím vyšší percentil, tím jste na tom (ve srovnání s ostatními) lépe.

Užitečné odkazy